1. ERAS Kongresi 3-5 Mayıs 2018 tarihinde Sheraton Kongre Merkezi'nde yapılacaktır. Bildiri son gönderim tarihi 10 Nisan 2018'dir.

   
 
  ANTALYA  3 MAYIS 2018, PERŞEMBE
13.00-13.30 Açılış Konuşmaları
  Bahadır Bozkırlı – ERAS Kongresi Sekreteri
  R. Haldun Gündoğdu – ERAS Derneği ve Kongre Başkanı
  Alper Cihan – T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
13.30-14.00 Konferans
  Oturum Başkanı: Mehmet Uyar
  ERAS - The ongoing surgical revolution Olle Ljungqvist
14.00-15.00 Panel
  Oturum Başkanı: Cem Terzi  
- Cerrahi strese yanıt Cumhur Yeğen
  - Postoperatif ağrı mekanizması ve etkileri İsmail Cinel
15.00-15.30 Kahve Arası
15.30-17.00 Panel
  Oturum Başkanları: Ömer Alabaz, Hülya Bulut  
- Preoperatif optimizasyon Aygen Türkmen
  - Prehabilitation Angie Balfour
  - Açlıkta değişen kavramlar ve preoperatif oral karbonhidrat Dilek Aktaş
17.00-17.30 Konferans
  Oturum Başkanı: Zeynep Eti  
Fast track hip and knee replacement - What have we acheived? Henrik Kehlet
17.30-18.30 Uydu Sempozyumu
  Oturum Başkanı: R. Haldun Gündoğdu
ERAS protokollerinde nütrisyonun yeri Sadık Kılıçturgay
     
  4 MAYIS 2018, CUMA
08.00-09.00 Sözlü Bildiri Oturumu 1 Salon 1
  Oturum Başkanları: Birol Bostancı - Tolga Demirbaş
  SB 01 Gastrointestinal major cerrahide ERAS deneyimimiz: Tek merkez deneyimi
Süleyman Orman
  SB 02 İstanbul’daki cerrahların, ameliyat sonrası hızlandırılmış iyileşme (ERAS) protokolüne yaklaşımı
Melike Tezdönen,Nergiz Sungur,Ülkü Aygen Türkmen, Döndü Genç Moralar
  SB 03 Elektif kolon cerrahisinde ERAS protokolleri ile sonuçlarımız
R. Haldun Gündoğdu, Bahadır O. Bozkırlı, Omer Yazıcıoğlu, Soner Akbaba, Furkan Savaş
  SB 04 ERAS protokolleri acil kolon ameliyatlarında uygulanabilir mi?
R. Haldun Gündoğdu, Ömer Yazıcıoğlu, Bahadır O. Bozkırlı, Soner Akbaba, Pamir E. Ersoy
  SB 05 Hartmann Kolostomi Kapatılan Hastaların Anastomoz Kaçağı Prognostik Nutrisyonel İndeks İllişkisi
Sadettin Er, Umut Fırat Turan
       
08.00-09.00 Sözlü Bildiri Oturumu 2 Salon 2
  Oturum Başkanları: Okay Nazlı - İsmail Gömceli
  SB 06 Abdominal Histerektomi Yapılan Hastalarda ERAS ve Konvansiyonel Postoperatif Bakımın Karşılaştırılması
Gülseren Yılmaz, Aysu Akca, Nevin Aydın
  SB 07 Tek Anastomozlu Gastrik Bypass Cerrahisi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Protokolü:
Recep Aktimur, Cüneyt Kırkıl, Kadir Yıldırım, Nizamettin Kutluer
  SB 09 Radikal sistektomi yapılan hastalarda ERAS protokolünün etkisi
A. İsmet Hazar, Gülay Kır
  SB 10 Rektum Kanser Cerrahisinde Uygulanan Eras Protokolü Sonuçlarımız
Kazım Çağlar Özçelik,  Cemil Binarbaşı
08.00-09.00 Sözlü Bildiri Oturumu 3 Salon 3
  Oturum Başkanları: Zeynep Eti - Aygen Türkmen
  SB 11 İrrigasyon Sıvısı Isısının Vital Bulgular Üzerine Etkileri: Prospektif Gözlemsel Çalışma
Mehmet Cantürk
SB 12 Artroskopi Geçiren Hastalarda Spinal Anestezi Öncesi Oral Sıvı Karbonhidrat Alımının Hastanın Kan Glukoz, Açlık-Susuzluk Ve Yorgunluk Düzeyine Etkisi
Gökçen Aydın Akbuğa, Mürüvvet Başer
SB 13 Kulak Burun Boğaz Cerrahisinde Fast-Track Anestezi Uygulamalarının Retrospektif Değerlendirilmesi
Ceyda Özhan Çaparlar
SB 15 Kalça Kırıklarında USG Eşliğinde Femoral Bloğun Spinal Anestezide Pozisyona Etkisi
Ayşegül Ceylan, Mehmet Burak Eşkin
SB 16 Çocuklarda Kısa Süreli Cerrahi Girişimlerde Propofol İndüksiyon Ve İnfüzyonu İle Tiopental-Halotan Anestezisinin Karşılaştırılması
Elif Bombacı
09.00-10.30 Panel
  Oturum Başkanları: Ömer Kurtipek, Sevilay Şenol Çelik
  - Postoperatif ağrının modern yönetimi Zekeriyya Alanoğlu
  - Postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesi Menekşe Özçelik
  - Nursing aspects of ERAS Angie Balfour
  - Implementation and barriers Olle Ljungqvist
10.30-11.00 Kahve Arası
11.00-11.30 Konferans
  Oturum Başkanı: Ethem Geçim
  ERAS - Future challenges Henrik Kehlet
11.30-12.30 Uydu Sempozyumu
  Moderatör: Bahadır Bozkırlı Imran Farid
Volkan Ünlü
From volume to value: Insights into value-based healthcare?
12.30-14.00 Öğle Yemeği
14.00-15.30 Panel
  Oturum Başkanları: Kubilay Demirağ, Okay Nazlı  
- Malnütrisyon ve cerrahi sonuçlara etkisi Sadık Kılıçturgay
  - Nütrisyon durumunun değerlendirilmesi Derya Hopancı Bıçaklı
  - Yaşlı hastalar ve cerrahi Meltem Halil
  - Oral suplementasyon Mutlu Doğanay
15.30-16.00 Konferans
  Oturum Başkanı: Çağatay Çifter  
ERAS ve maliyet Mustafa Aksoy
16.00-16.15 Kahve Arası
16.15-16.45 Konferans
  Oturum Başkanı: Levent Keskin
  Enhanced Recovery after Cesarean Sections Mehdat Shalabi
16.45-17.30 Debate
  Moderatör: Altan Şahin  
Postoperatif opioidsiz analjezi mümkündür Necmettin Ünal
  Postoperatif analjezide opioidler gereklidir Zerrin Özköse Şatırlar
17.30-18.30 Uydu Sempozyumu
  ERAS ve nöromusküler blok yönetimi Neslihan Alkış
Zekeriyya Alanoğlu
   
  5 MAYIS 2018, CUMARTESİ
08.00-09.00 Sözlü Bildiri Oturumu 4 Salon 1
  Oturum Başkanları: Ahmet Coşar - Menekşe Özçelik
  SB 17 Preoperatif Optimizasyonda Anestezistler Ve Cerrahlar: Çok Merkezli Anket Çalışması
Sevgi Kesici, Ü.Aygen Türkmen
  SB 18 Omuz Artroskopisinde USG eşliğinde supraklaviküler bloğun intraoperatif ve postoperatif narkotik ihtiyacına etkisi
Ayşegül Ceylan, Mehmet Burak Eşkin, Ahmet Coşar
  SB 19 Tur-P Yapılan Hastalarda Remifentanil Ve Fentanilin Hemodinami, Nöroendokrin Yanıt Ve St Segment Üzerine Etkileri
Özlem Sezen
  SB 20 Üst Abdominal/Nefrolojik Cerrahilerde Erektor Spinae Plane Bloğu: Olgu Serisi
Özgür Şentürk
  SB 21 Olgu Serisi :Omuz Cerrahisinde Postoperatif Analjezi İçin Erektör Spinae Bloğunun Kullanımı
Onur Selvi
  SB 22 Koroner Arter Baypas Cerrahisinde(KABC) Propofolün Hemodinamik Etkileri Ve Kardiyak hasarlanmanın Troponin-I ve CK-MB mass İle Değerlendirilmesi
İlkay Baran, Birsen Saygın
08.00-09.00 Sözlü Bildiri Oturumu 5 Salon 2
  Oturum Başkanları: Mehmet Uyar - Abdulkadir But
  SB 23 "Integrated Pulmonary Index"in opioidlere bağlı solunumsal komplikasyonları öngörmedeki etkinliği
Eren Fatma Akçıl
SB 25 Tek seviye paravertebral blok ve sedasyon altında uniportal video-yardımlı göğüs cerrahisi
Şevki Mustafa Demiröz, Ali Alagöz, Hakan Nomenoğlu, Ramazan Baldemir, Funda İncekara, Koray Aydoğdu, Sadi Kaya, Göktürk Fındık
SB 26 Lomber Cerrahide Anestezi:Yüzüstü Pozisyonda İndüksiyon Gerçek mi Hayal mi?
Serkan Solak, Bekir Ayan, Başak Ceyda Meço, İhsan Doğan, Melih Bozkurt, Neslihan Alkış
SB 27 Postoperatif Bulantı Kusma Konusunda Hekimlerin Tutum ve Yaklaşımları
Elmas Gökgün, Pelin Çorman Dinçer, Gülbin Töre Altun, Reyhan Arslantaş, Mustafa Kemal Arslantaş, Zuhal Aykaç
08.00-09.00 Sözlü Bildiri Oturumu 6 Salon 3
  Oturum Başkanları: Ferda Kahveci - Zekeriyya Alanoğlu
  SB 28 Uyanık Kraniotomide Anestezi Yönetiminde SmartPilot® View Monitörizasyonunun Tamamlayıcı Kullanımı
Gözde İnan, Emrah Çeltikçi, Şükrü Aykol, Zerrin Özköse Şatırlar
SB 29 Cushing Sendromlu iki olguda preoperatif hazırlık ve anestezi yönetimi
Sengül Özmert, Feyza Sever
SB 30 Günübirlik Ortopedik Cerrahide Hasta Taburculuğunu Etkileyen Faktörler
Mehmet Özgür Özhan
SB 31 İleri Evre Endometrium Kanserinde Albümin Düzeylerinin Hastanede Kalış Süresine Etkisi
İbrahim Yalçın
SB 32 Kolorektal Kanser Cerrahisinde Eras Uygulamalarımız
Çağıl Vural, Menekşe Özçelik, Murat Güner, Zekeriyya Alanoğlu, Ali Ekrem Ünal, Neslihan Alkış
09.00-10.30 Panel
  Oturum Başkanları: Birol Bostancı, Fatih Can
  - Hepatopankreatikobiliyer cerrahide ERAS Ahmet Çoker
  - Gastrik cerrahide ERAS Tolga Demirbaş
  - Bariatrik cerrahide ERAS Recep Aktimur
  - Laparoskopik-Robotik cerrahi ve ERAS Sertaç Ata Güler
10.30-10.45 Kahve Arası
10.45-11.30 Debate
  Moderatör: Erdoğan Sözüer
  Preoperatif bağırsak temizliği gerekli değildir Ekrem Ünal
  Preoperatif bağırsak temizliği gereklidir Oktar Asoğlu
11.30-12.45 Panel
  Oturum Başkanları: Mustafa Bayar, Musa Akoğlu
  - Perioperatif sıvı yönetimi Ferda Kahveci
  - Postoperatif ileusun modern yönetimi İsmail Gömceli
  - ERAS'ın sonuçları Eren Ersoy
12.45-13.00 Akılcı İlaç Kullanımı Bahadır Bozkırlı

Poster Bildiriler